Prawa autorskie

Wszystkie znajdujące się na stronie treści podlegają ochronie praw autorskich, podobnie jak i sama strona internetowa. Autorem jest Haiku Studio Michał Pliszka

Odtwarzanie, powielanie lub publikowanie treści oraz wykorzystywanie grafik zawartych na stronie internetowej jest niedozwolone.

W przypadku naruszenia wspomnianych praw, zgodnie z ustawą:

Zgodnie z treścią art. 78 ustęp 1 ustawy o prawie autorskim ...."twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny".

Odpowiedzialność karna

Art. 115. 1 omawianej ustawy stanowi: "Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3"
Projekt i wykonanie: Haiku Studio (c), Wrocław 2008